ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM KULTUROWYM


Maria Agajew
DOKUMENTY PROGRAMUJĄCE ROZWÓJ MIASTA PIONKI A JEGO UWARUNKOWANIA KRAJOBRAZOWE

Wiesława Gadomska
WALORY KRAJOBRAZOWE RZEKI ŁYNY W OLSZTYNIE I ICH WYKORZYSTANIE W PLANOWANIU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW NADRZECZNYCH

Mirosław Gajdak
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA KRAJOBRAZEM KULTUROWYM NA TLE PRZEMIAN FUNKCJONALNO PRZESTRZENNYCH UZDROWISKA KONSTANCIN - JEZIORNA

Beata J. Gawryszewska
KONCEPCJA PROMENADY KRÓLEWSKIEJ W WARSZAWIE JAKO PRZYKŁAD ZAGOSPODAROWANIA KRAJOBRAZU CODZIENNEGO

Janina Gospodarek
JAŚMINOWIEC (PHILADELPHUS CORONARIUS) JAKO ELEMENT KRAJOBRAZU MAŁEGO MIASTA I "OAZA" DLA POŻYTECZNEJ ENTOMOFAUNY

Józef Hernik
POTRZEBA UWZGLĘDNIANIA WALORÓW KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W ZARZĄDZANIU GMINĄ WIEJSKĄ

Iwona Liżewska
ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM KULTUROWYM MAŁEGO MIASTA. PRZEOBRAŻENIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE MIASTA SZCZYTNO NA PRZESTRZENI XX WIEKU

Bożena Łukasik
PRZEDOGRÓDKI NICZYJE - PROBLEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE OTOCZENIA LUKSUSOWYCH KAMIENIC W ZESPOLE ZABUDOWY MAXA JOHOWA

Wojciech Mania
WSPÓŁCZESNE TRANSFORMACJE I ZAGROŻENIA KRAJOBRAZÓW MAŁYCH MIAST

Irena Niedźwiecka-Filipiak
PRZEMIANY PRZESTRZENNE MAŁEGO MIASTA NA PRZYKŁADZIE PRUSIC

Wojciech Oleński
KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO WARSZAWY - ANALIZA URBANISTYCZNA LOKALIZACJI BUDYNKÓW WYSOKOŚCIOWYCH I OCHRONA WIDOKOWA ZESPOŁU STAREGO MIASTA

Katarzyna Pluta
ZIELONE OSIE MOKOTOWA NA OBSZARZE SKARPY WARSZAWSKIEJ - PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE

Marta Skiba
ROZMYTE MIARY PERCEPCJI KRAJOBRAZU

Mariusz Tuszyński
PRZEKSZTAŁCENIA HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNO -FUNKCJONALNEJ W CENTRACH MAŁYCH MIAST POMORZA ZACHODNIEGO W II POŁOWIE XX W.

Hiroshi Yahagi
THE HISTORICAL CITY KANAZAWA (IN JAPAN)'S CITYSCAPE POLICY FOCUSING ON THE PRESERVATION AND REUSE OF CLASS-B HISTORICAL BUILDINGS

Agata Zachariasz
ZABYTKOWE OGRODY - PROBLEMY REWALORYZACJI, UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA W ŚWIETLE ZALECEŃ KARTY FLORENCKIEJ

Marek Zagroba
HISTORYCZNE OŚRODKI MIEJSKIE WARMII I MAZUR JAKO TURYSTYCZNE ZAPLECZE FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH - WODNYCH, KOLEJOWYCH I KOŁOWYCH

Zuzanna Borcz
ROZWÓJ PRZESTRZENNY WSI O TRADYCJACH MIEJSKICH

Renata Gubańska
WSPÓŁCZESNY OBRAZ DOLNOŚLĄSKIEGO FOLWARKU

Janusz Gubański
NIECZYNNE LINIE KOLEJOWE NA OBSZARACH O WYSOKICH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH

Katarzyna Hodor
WALORY KRAJOBRAZOWO-KULTUROWE MIKROREGIONU ROWU KRZESZOWICKIEGO

Hermann Klug
USING THE LEITBILD APPROACH AND ECONOMIC MODELLING TO FACILITATE LANDSCAPE PLANNING IN THE PRE-ALPINE LAKE DISTRICT OF SALZBURG

Michał Kupiec, Anna Kiepas - Kokot
STAN ZACHOWANIA I KONCEPCJA ZARZĄDZANIA PARKAMI PODWORSKIMI W GMINIE MYŚLIBÓRZ

Paweł Pieńkowski, Beata Bosiacka, Marcin Witek
ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH NA OBSZARY SOLNISKOWE W DOLINIE PARSĘTY

Joanna Plit
ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM DOLIN RZECZNYCH

Agnieszka Rydzewska
CMENTARZE NIEKATOLICKIE WIELKOPOLSKI - KŁOPOTLIWA SPUŚCIZNA?

Urszula Szachowicz, Irena Niedźwiecka-Filipiak
KRAJOBRAZ KULTUROWY WSI KRASIEJÓW ZE SPECYFICZNĄ FUNKCJĄ EKSPOZYCJI DINOZAURÓW

Jarosław Szewczyk
PRZEMIANY KRAJOBRAZU NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE

Justyna Tarajko- Kowalska
PROJEKTOWANIE KOLORU ZESPOŁÓW ARCHITEKTONICZNO- KRAJOBRAZOWYCH, JAKO INTEGRALNY SKŁADNIK ZARZĄDZANIA KRAJOBRAZEM KULTUROWYM WSI POLSKIEJ

Bartłomiej Wyżga, Artur Radecki-Pawlik, Joanna Zawiejska
DLACZEGO KONIECZNA JEST REWITALIZACJA RZEK KARPACKICH?

Mariusz Antolak
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NA PRZYKŁADZIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO POJEZIERZA IŁAWSKIEGO

Robert Barełkowski
WYBRANE ELEMENTY CSSM - KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ W OCHRONIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Maria Chojnacka
ANALIZA PRZYCZYN DEGRADACJI WALORÓW OBSZARU CHRONIONEGO NA PRZYKŁADZIE LEDNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Wioletta Kałamucka
PARKI KULTUROWE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Marta E. Lewin, Krzysztof Korzeń
WILANOWSKI PARK KULTUROWY JAKO PRZYKŁAD OCHRONY I ZARZĄDZANIA KRAJOBRAZEM KULTUROWYM

Zbigniew Myczkowski
PRZESŁANKI DO ZARZĄDZANIA KRAJOBRAZEM KULTUROWYM W OBSZARACH PRAWNIE CHRONIONYCH - MYŚLI RÓŻNE

Urszula Myga-Piątek
KRAJOBRAZY KULTUROWE WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ. ROZWAŻANIA O PRZYRODZIE, HISTORII, WARTOŚCIACH I ZAGROŻENIACH

Elżbieta Raszeja
BARIERY W ZARZĄDZANIU KRAJOBRAZEM KULTUROWYM NA OBSZARACH CHRONIONYCH WIELKOPOLSKI

Barbara Wycichowska
ZAWŁASZCZANIE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO PRZEZ SAMORZĄDY GMINNE. BILANS STRAT NA PRZYKŁADZIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH

Waldemar Cudny
ROLA PRYWATNYCH INWESTORÓW W REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH ŁODZI

Aleksandra Idziak, Krzysztof Herman
MIĘDZY KOPALNIĄ A KRAJOBRAZEM. TRANSFORMACJE SZTUKI KRAJOBRAZU. INSTALACJE, RZEŹBA, PERFORMANCE JAKO FORMY REKULTYWACJI KRAJOBRAZÓW POSTINDUSTRIALNYCH

Krzysztof M. Rostański
KRAJOBRAZY ODZYSKIWANE GÓRNEGO ŚLĄSKA

Andrzej Soczówka
POCIĄGIEM DO ZAKOPANEGO, CZYLI KROK W STRONĘ POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W TRANSPORCIE

Wiesław Sroczyński
PERSPEKTYWY ZAGOSPODAROWANIA TZW. "BIAŁYCH MÓRZ" NA TERENACH PO BYŁYCH KRAKOWSKICH ZAKŁADACH SODOWYCH "SOLVAY"

Barbara Syposz-Łuczak
REALIZACJA IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ ADAPTACJĘ PODZIEMNYCH WYROBISK GÓRNICZYCH DLA CELÓW TURYSTYCZNYCH

Cezary Jastrzębski
ZAINTERESOWANIE OBIEKTAMI OBRONNYMI W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM OBSZARU WIDEŁ WISŁY I PILICY W DOBIE ROZBIOROWEJ

Jacek Malikowski
KRAJOBRAZ PO LIKWIDACJI GARNIZONU

Zofia Mavar
PROBLEMY REWALORYZACJI, ZAGOSPODAROWANIA I ZARZĄDZANIA POWOJSKOWYM KRAJOBRAZEM KULTUROWYM W CHORWACJI

Katarzyna Pałubska
PARK KULTUROWY TWIERDZA WARSZAWA JAKO ELEMENT SYSTEMU REKREACYJNEGO MIASTA

Łukasz Pardela
NA STYKU AZJI I EUROPY - KRAJOBRAZ HISTORYCZNEGO PARKU NARODOWEGO PÓŁWYSPU GALLIPOLI W TURCJI

Anna Staniewska
ZARZĄDZANIE ZABYTKOWYM KRAJOBRAZEM WAROWNYM - STUDIUM PRZYPADKU

Agnieszka Wilkaniec
OBIEKTY FORTYFIKACYJNE TWIERDZY POZNAŃ W KRAJOBRAZIE ROZRASTAJĄCEJ SIĘ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ

Sebastian Bernat
INICJATYWY PUBLICZNO-PRYWATNE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU DŹWIĘKOWEGO W POLSCE

Aleksander Böhm
MIĘDZY MANDATEM A PARTYCYPACJĄ SPOŁECZNĄ

Jędrzej Bukowski
PEJZAŻ KULTUROWY W URBANISTYCE - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PROCESIE DYCYZYJNYM

Małgorzata Cichoń
POSTAWY PROEKOLOGICZNE SPOŁECZNOŚCI MAŁEGO MIASTA (MUROWANA GOŚLINA, WIELKOPOLSKA)

Krystyna Dąbrowska-Budziło
BADANIE OPINII PUBLICZNEJ W STUDIACH KRAJOBRAZOWYCH

Łukasz Gaweł
ARCHITEKTONICZNE SZLAKI TURYSTYCZNE JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Anna Górka
ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM W CZASACH KONSUMPCJI

Małgorzata Hanzl
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W EUROPEJSKIM PROGRAMIE WSPÓLNOTOWYM URBACT

Adam Hibszer
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA JAKO SPOSÓB PRZEZWYCIĘŻANIA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH W PARKACH NARODOWYCH (WYBRANE PRZYKŁADY)

Justyna Jaworek
ROLA SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE I ZARZĄDZANIU KRAJOBRAZEM NA PRZYKŁADZIE CAERLAVEROCK I LANGHOLM AND NEWCASTLETON HILLS W POŁUDNIOWEJ SZKOCJI

Anna Komorowska
KRAJOBRAZ KULTUROWY W PROGRAMACH EDUKACJI REGIONALNEJ

Jacek Konopacki
WIZUALIZACJA JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA KRAJOBRAZEM

Krystyna Pawłowska
IDEA I METODY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

Małgorzata Pietrzak
INTERNET JAKO NARZĘDZIE EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ

Błażej Płaczynta-Brudnik
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W GRZE O PRZESTRZEŃ

Agnieszka Targońska
KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNYCH POSTAW PROKRAJOBRAZOWYCH

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60