DŹWIĘK W KRAJOBRAZIE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH


Heikki Uimonen, Meri Kytö
SOUNDSCAPE AND EMPLACED PASTS - ANALYZING ONE HUNDRED FINNISH SOUNDSCAPES

Krzysztof H. Wojciechowski
DOŚWIADCZANIE KRAJOBRAZU JAKO KONCEPCJA NAUKOWA J.G.GRANÖ

Krystyna Harasimiuk
DŹWIĘK W OPISACH KRAJOZNAWCZYCH WINCENTEGO POLA

Aleksandra Kowalczyk
PREFERENCJE DŹWIĘKÓW W KRAJOBRAZIE

Stanisław Piechota
NIEWIZUALNE PRZEŻYWANIE KRAJOBRAZU - ROLA DŹWIĘKÓW NATURALNYCH I ANTROPOGENICZNYCH

Wojciech Lewandowski, Iwona Szumacher
DŹWIĘK JAKO WALOR KRAJOBRAZU

Mateusz Rogowski
PRÓBA OKREŚLENIA KRYTERIÓW DO MAPY KRAJOBRAZÓW DŹWIĘKOWYCH SZLAKU TURYSTYCZNEGO

Jan Rodzik
GENETYCZNA KLASYFIKACJA DŹWIĘKÓW I STRUKTURA WARSTWY DŹWIĘKOWEJ W SUBPOLARNYM KRAJOBRAZIE SPITSBERGENU

Urszula Myga-Piątek
KRAJOBRAZY DŹWIĘKOWE REGIONU GÓRNOŚLĄSKIEGO

Sebastian Bernat
KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZÓW DŹWIĘKOWYCH

Sebastian Bernat
METODY BADAŃ KRAJOBRAZÓW DŹWIĘKOWYCH

Wioletta Kałamucka
KRAJOBRAZ IDEALNY

Krystyna Pawłowska
OGRÓD SENSORYCZNY

Janusz Skalski
WYKORZYSTANIE SIŁY WODY I WIATRU DO TWORZENIA KOJĄCYCH PRZESTRZENI DŹWIĘKOWYCH W KRAJOBRAZIE MIASTA. PROPOZYCJE PROJEKTOWE DLA WARSZAWY

Karolina Beimcik, Ida Szafałowicz
DŹWIĘKOWE ASPEKTY KOMPONOWANIA I PERCEPCJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Ewa Klima
DŹWIĘKI I CISZA JAKO SKŁADOWE PRZESTRZENI SACRUM

Małgorzata Milecka
CYSTERSKI KRAJOBRAZ CISZY

Katarzyna Smyk
CISZA I DŹWIĘK W POEZJI JANA POCKA

Dorota Waloszczyk, Katarzyna Michałowska
ROLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W KSZTAŁTOWANIU KLIMATU AKUSTYCZNEGO MIAST NA PRZYKŁADZIE GDAŃSKA

Karolina Jackowiak, Michał Konopski, Iwona Szumacher
DŹWIĘKI W PARKACH MIEJSKICH

Sylwia Dusza
HAŁAS KOMUNIKACYJNY W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

Jacek Kil, Tomasz Podciborski
WPŁYW HAŁASU LOTNICZEGO NA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

Maciej Janicki
POLITYKA I GRAJĄCE TABAKIERKI. CHOPIN A FONOSYSTEM

Robert Losiak
Z BADAŃ NAD PEJZAŻEM DŹWIĘKOWYM WROCŁAWIA.MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA

Roman Matykowski, Katarzyna Kulczyńska
MUZYKA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ GEOGRAFII KULTURY: WYBRANE PROBLEMY

Roman Matykowski, Elżbieta Figisiak
SPOŁECZNE I PRZESTRZENNE ASPEKTY ODDZIAŁYWANIA FESTIWALU MUZYKI ROCKOWEJ W JAROCINIE

Warcisław Kunc, Paweł Pieńkowski
ROLA KRAJOBRAZU W WIELOWARSTWOWYM DZIELE MUZYCZNYM NA PRZYKŁADZIE OPERY POLSKIEJ XIX WIEKU

Grzegorz Janicki
DŹWIĘKOWE ASPEKTY NAZW GEOGRAFICZNYCH

Krzysztof Braun
FONOSFERA TRADYCYJNEJ WSI ROLNICZEJ W CIĄGU JEDNEGO DNIA. CASUS KURPIE

Marian G. Gerlich
PEJZAŻ AKUSTYCZNY TRADYCYJNEJ OSADY PRZYKOPALNIANEJ. PERSPEKTYWA CODZIENNOŚCI I BARBÓRKI

Marta Olszewska
SŁUCHANIE, KTÓRE POWOŁUJE DO ISTNIENIA. WOKÓŁ KONCEPCJI "DEEP LISTENING" PAULINE OLIVEROS

Marcin Skrzypek
KULTURA DŹWIĘKU W OŚRODKU "BRAMA GRODZKA-TEATR NN" CENTRECopyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60