KRAJOBRAZY KULTUROWE DOLIN RZECZNYCH. POTENCJAŁ I WYKORZYSTANIE


Joanna Plit
NATURALNE I ANTROPOGENICZNE PRZEMIANY KRAJOBRAZÓW DELTY WISŁY

Stanisław Czaja
ZMIANY KRAJOBRAZÓW DOLINY MAŁEJ WISŁY W OBRĘBIE KOTLINY OŚWIĘCIMSKIEJ PRZEZ WEZBRANIA POWODZIOWE W XVIII-XX WIEKU

Marcin Kozieł
EWOLUCJA KRAJOBRAZU DOLINY WIEPRZA W NADWIEPRZAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM W XX WIEKU

Paweł Pieńkowski, Michał Kupiec, Przemysław Smoter
ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH ELEMENTÓW KRAJOBRAZU NA SĄSIADUJĄCYCH OBSZARACH ZLEWNI INY I MAŁEJ INY W XX W.

Mirosław Stepaniuk
ZMIANY STOSUNKÓW WODNYCH I UŻYTKOWANIA TERENU W NIECCE GRÓDECKO-MICHAŁOWSKIEJ

Joanna Plit
ZMIANY KORYTA NIEMNA W CIĄGU 200 LAT (NA ODCINKU OD HOŻEJ DO MIELNIKA)

Janusz Łach
WARTOŚCI KULTUROWE I KIERUNKI PRZEMIAN DOLINY JEDLICY W KARKONOSZACH WSCHODNICH

Łukasz Wiejaczka
ZMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DOLINY ROPY (BESKID NISKI) PO WYBUDOWANIU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO "KLIMKÓWKA"

Danuta Szumińska
PRZEKSZTAŁCENIA WARUNKÓW HYDROLOGICZNYCH W DOLINIE DOLNEJ WDY WSKUTEK BUDOWY STOPNI WODNYCH

Krzysztof Wójcicki
POCHODZENIE ORAZ ANTROPOGENICZNE PRZEOBRAŻENIA KRAJOBRAZÓW TORFOWISKOWYCH W DOLINIE KŁODNICY

Anna Kowalska
WPŁYW OBWAŁOWAŃ NA ZRÓŻNICOWANIE ROŚLINNOŚCI RÓWNINY ZALEWOWEJ W DOLINIE ŚRODKOWEJ WISŁY; NIZINA MAZOWIECKA

Ewa Kołaczkowska
OBCE INWAZYJNE GATUNKI ROŚLIN W KRAJOBRAZIE DOLIN ŚWIDRA I RZĄDZY

Sebastian Bernat
DOLINY RZECZNE I ICH PERCEPCJA

Wioleta Romanowska, Zbigniew Podgórski
ATRAKCYJNOŚĆ WIZUALNA KRAJOBRAZU DOLINY WKRY I JEJ OTOCZENIA W GMINIE GLINOJECK NA PODSTAWIE RÓŻNORODNOŚCI FIZJONOMICZNEJ

Joanna Angiel
POZNAWANIE RÓŻNORODNOŚCI KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH W ASPEKCIE EDUKACYJNEJ TURYSTYKI WODNEJ NA WIŚLE

Elżbieta Marszałek
ODRA JAKO SZLAK KOMUNIKACYJNO-TRANSPORTOWY ORAZ TURYSTYCZNY

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60