NIEMATERIALNE WARTOŚCI KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH


Słowo wstępne

Małgorzata Flaga
PRZEMIANY PRZESTRZENI SAKRALNEJ LUBLINA. HISTORIA ZAPISANA W KULTUROWYM KRAJOBRAZIE MIASTA

Jeremi T. Królikowski
CHRZEŚCIJAŃSKA INTERPRETACJA DUCHA MIEJSCA

Robert Losiak
PERCEPCJA DŹWIĘKU ŚWIĄTYŃ WE WSPÓŁCZESNYM KRAJOBRAZIE FONICZNYM MIASTA

Andrzej Pawłowski
TRZY KRZYŻE NAD PARCHATKĄ - SYMBOL W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM MAŁOPOLSKIEGO PRZEŁOMU WISŁY

Agnieszka Rydzewska, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański
NIEGDYŚ SACRUM, DZIŚ PROFANUM - DAWNE CMENTARZE EWANGELICKIE POZNANIA I OKOLIC

Grzegorz Janicki
TOPONIMY DORZECZA GIEŁCZWI - ZAPIS HISTORII KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Robert Jop
NIEMATERIALNE WARTOŚCI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W BADANIACH HISTORYCZNYCH. PRZYKŁAD GRANIC I PRZESTRZENI

Jolanta Kijowska, Andrzej Kijowski, Włodzimierz Rączkowski
KRAJOBRAZ I POLITYKA - WYBRANE ASPEKTY WPŁYWU DECYZJI POLITYCZNYCH NA ZMIANY KRAJOBRAZU W POLSCE

Pavol Maliniak
ASPEKTY FUNKCJI GRANIC W REGIONIE KARPACKIM - PERCEPCJA GRANIC W ŚREDNIOWIECZU I WCZESNEJ EPOCE NOWOŻYTNEJ

Joanna Plit
PIĘTNO WŁADZY I WŁAŚCICIELI ODCIŚNIETE W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM

Joanna Angiel
PERCEPCJA NIEMATERIALNYCH WARTOŚCI RZEK PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Andrzej Affek
WARTOŚCI KRAJOBRAZU OPUSZCZONEGO PRZEZ LUDNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE BYŁEJ RUSIŃSKIEJ WSI BORYSŁAWKA

Wioletta Kałamucka, Jolanta Rodzoś
MIEJSCA ZNACZĄCE LUBLINA

Paweł Kasprzyk
ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO POWSTAŁE W WYNIKU EKSPLOATACJI SKAŁ WAPIENNYCH

Anna Polska
OCENY ESTETYCZNE KRAJOBRAZU

Sebastian Bernat
KRAJOBRAZ DŹWIĘKOWY JUTRA

Rafał Kołacki
PREZENTACJA MULTIMEDIALNEGO PROJEKTU TONOPOLIS. ROLA KRAJOBRAZU DŹWIĘKOWEGO W TURYSTYCE MIEJSKIEJ TORUNIA

Adam Senetra, Agnieszka Szczepańska
DŹWIĘK JAKO DETERMINANTA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH NA PRZYKŁADZIE OLSZTYNA

Krystyna Dąbrowska-Budziło
GENIUS LOCI JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO INSPIRACJI DLA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

Beata J. Gawryszewska
KRAJOBRAZ OSIEDLI MIESZKANIOWYCH A BUDOWANIE WIĘZI SĄSIEDZKICH W PROGRAMACH REWITALIZACJI

Anna Górka
KRAJOBRAZ KULTUROWY WSI JAKO NOŚNIK MITU

Urszula Myga-Piątek
GENIUS LOCI PODHALA I TATR. ROLA W KSZTAŁTOWANIU ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ

Jan Rylke
KRAJOBRAZ KULTUROWY. MAPY ZNACZEŃ

Janusz Skalski
MIASTO – UŻYTKOWNICY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - POMNIKI. WZAJEMNY DIALOG W SFERZE WYOBRAŹNI

Barbara Wycichowska
ŁÓDZKA PRZESTRZEŃ PAMIĘCI DO TURYSTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA

Agata Zachariasz
KRAJOBRAZY PAMIĘCI WYRAZEM TOŻSAMOŚCI MIEJSCA

Alina Awramiuk
NIEMATERIALNE ASPEKTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO POGRANICZA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH TRADYCJI MIESZKAŃCÓW ŚRODKOWEGO PODLASIA

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60