ŹRÓDŁA KARTOGRAFICZNE W BADANIACH KRAJOBRAZU KULTUROWEGO


Słowo wstępne

Jacek Wolski
BŁĘDY I NIEPEWNOŚĆ W PROCESIE TWORZENIA MAP NUMERYCZNYCH

Joanna Plit
MAPA HENNEBERGA I MAPA LUBINUSA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O STANIE ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII W. STUDIUM METODYCZNE

Andrzej Affek
KALIBRACJA MAP HISTORYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM GIS

Agata Zachariasz
PRZYDATNOŚĆ ARCHIWALNYCH ŹRÓDEŁ KARTOGRAFICZNYCH DLA WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ KRAJOBRAZOWYCH

Maria Zachwatowicz
DETEKCJA HISTORYCZNYCH PRZEMIAN POKRYCIA TERENU Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW LOGIKI ROZMYTEJ

Anna Wrochna
SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ O JEDNOSTKACH ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWYCH

Michał Sobala
ROLA MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH W WYZNACZANIU GRANIC OBSZARU BADAŃ ZMIAN KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek
ROLA GIS W OCENIE HISTORYCZNYCH OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYŻYNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Tomasz Opach
KARTOGRAFICZNA PREZENTACJA ZMIAN KRAJOBRAZU JAKO ELEMENT TREŚCI MAP DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bogusława Przewoźna
PRZEKSZTAŁCENIA GLEB W WYNIKU DENUDACJI ANTROPOGENICZNEJ . INTERPRETOWANE NA PODSTAWIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH, ORTOFOTOMAP I BADAŃ TERENOWYCH

Anna Kowalska
MAPY ROŚLINNOŚCI W BADANIACH PRZEKSZTAŁCEŃ ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

Jacek Herbich
REKONSTRUKCJA HISTORYCZNYCH KRAJOBRAZÓW ROŚLINNYCH NA TORFOWISKACH WYSOKICH NA PODSTAWIE ARCHIWALNYCH MAP I ZDJĘĆ LOTNICZYCH NA PRZYKŁADZIE REZERWATU „DŁUGOSZ KRÓLEWSKI W WIERZCHUCINIE” NA POMORZU

Maria Wojterska, Katarzyna Szrama
ZMIANY POWIERZCHNI LEŚNEJ WYBRANYCH TERENÓW OSADNICZYCH ZIEMI LUBUSKIEJ W LATACH 1822 -2003

Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek
KRAJOBRAZOWE SKUTKI WZROSTU POWIERZCHNI LEŚNYCH NA WYŻYNIE CZĘSTOCHOWSKIEJ

Anna Bucała, Łukasz Wiejaczka
WSPÓŁCZESNE ZMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DOLINY ROPY NA PODSTAWIE ANALIZY MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH

Dawid Soszyński
KRAJOBRAZ OPUSZCZONYCH WSI POLESIA W ŚWIETLE ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH

Monika Wesołowska
WSIE ZANIKAJĄCE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Sylwia Kulczyk
MAPY NA KARTKACH POCZTOWYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O KRAJOBRAZIE

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60