INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA W KRAJOBRAZIE


Słowo wstępne

Sebastian Bernat
DROGA A PERCEPCJA DŹWIĘKU W KRAJOBRAZIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH

Jacek Burdziński
PARKING SAMOCHODOWY – POZYTYWNY SKŁADNIK KRAJOBRAZU

Justyna Cieplik, Mariusz Sołtysik
PRÓBA OCENY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ WYBRANYCH OBIEKTÓW KULTURY MATERIALNEJ I TERENÓW REKREACYJNYCH WROCŁAWIA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PODMIEJSKICH

Wojciech Fedyk, Mariusz Sołtysik, Dariusz Ilnicki
POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI JAKO EFEKTYWNY MODEL ZAGOSPODAROWANIA I KOMERCJALIZACJI SZLAKU TURYSTYCZNEGO

Grzegorz Jankowski
WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY JAKO ELEMENT KSZTAŁTUJĄCY KRAJOBRAZY NADRZECZNE WROCŁAWIA

Agnieszka Jaszczak, Magdalena Witkowska
PROBLEMY REWITALIZACJI DWORCÓW I OBIEKTÓW KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

Agnieszka Jaszczak, Joanna Żukowska
PLANOWANIE BEZPIECZNYCH I „ZIELONYCH” SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH

Iwona Kiniorska, Janina Wrońska Kiczor, Sławomir Pytel
WPŁYW ROZWIJAJĄCEJ SIĘ INFRASTRUKTURY NA PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU REGIONU GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Rafał Kroczak
ŚLADY I PRZEBIEG DAWNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ NA PROGU POGÓRZA KARPACKIEGO

Aneta Marek, Iwona Tylman, Małgorzata Żochowska
KOLEJ W DOLINIE BIAŁEJ LĄDECKIEJ JAKO NIEWYKORZYSTANY ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM PARYŻA

Joanna Plit
WIDOKI Z ARTERII KOMUNIKACYJNYCH „PRZÓD I TYŁ MIEJSCOWOŚCI”

Anna Powałka, Maria Tkocz
KOMUNIKACJA TROLEJBUSOWA A KRAJOBRAZ KULTUROWY MIASTA TYCHY

Katarzyna Pukowiec, Sławomir Pytel
INFRASTRUKTURA DROGOWA W KRAJOBRAZIE W ŚWIETLE OPINII MIESZKAŃCÓW NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A1 (ODCINEK ŚWIERKLANY – GORZYCZKI)

Marcin Rechłowicz, Andrzej Soczówka
LINIA TRAMWAJOWA JAKO ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO WSCHODNICH DZIELNIC SOSNOWCA

Urszula Myga-Piątek, Jerzy Nita
OCENA WALORÓW WIDOKOWYCH DROGI S1 [E75] NA ODCINKU CZĘSTOCHOWA-SOSNOWIEC

Łukasz Sarnowski, Zbigniew Podgórski
ZMIANY RZEŹBY TERENU I WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZWIĄZANE Z BUDOWA ODCINKA AUTOSTRADY A-1 POMIĘDZY RUSOCINEM A NOWYMI MARZAMI


Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60