WODA W PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ


STUDIA GEOGRAFICZNE

Andrzej T. Jankowski
ROLA WODY W KRAJOBRAZIE

Maria Baścik
ŹRÓDŁA W KRAJOBRAZIE WYŻYN KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ I MIECHOWSKIEJ

Sebastian Bernat
WODA W KRAJOBRAZIE PARKÓW WIEJSKICH DOLINY BUGU

Zbigniew Borkowski
WPŁYW WODY NA ROZMIESZCZENIE OSADNICTWA WIEJSKIEGO - PREZENTACJA METODY BADAŃ I PRZYKŁAD JEJ ZASTOSOWANIA

Dariusz Brykała
REKONSTRUKCJA ZAGOSPODAROWANIA HYDROTECHNICZNEGO DOLINY SKRWY I OSETNICY OD XV DO XX WIEKU

Duś Edward
WODA W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

Maria Fajer
BUDOWLE WODNE JAKO ELEMENT KRAJOBRAZU W DORZECZU LISWARTY

Adam Hibszer
WIKLINIARSTWO W GMINIE BABICE (DOLINA GÓRNEJ WISŁY) - PRZYCZYNEK DO ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU DOLINY

Wioletta Kałamucka
TRADYCYJNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW RZEK NA PRZYKŁADZIE FLISACTWA W ULANOWIE

Anna Kowalska
ZMIANY ŚRODOWISKA W KORYCIE WISŁY I NA TERENACH ZALEWOWYCH WYWOŁANE ŻEGLUGĄ I REGULACJĄ RZEKI (ODCINEK WARSZAWA -PŁOCK)

Robert Machowski
ZBIORNIKI W NIECKACH OSIADANIA I ZAPADLISKACH W KRAJOBRAZIE WYŻYNY ŚLĄSKIEJ

Jadwiga Michalczyk
ROLA WODY W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Urszula Myga-Piątek
WODA JAKO SKŁADNIK I CZYNNIK ROZWOJU KRAJOBRAZU CENTRALNEJ SLAWONII NA PRZYKŁADZIE PARKU PRZYRODY LONJSKO POLJE

Urszula Myga-Piątek, Józef Partyka
STAWY WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ JAKO WAŻNY ELEMENT KRAJOBRAZU

Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek
PRÓBA WYKORZYSTANIA MAP I MODELI NUMERYCZNYCH DO ANALIZY GEOMETRYCZNYCH UKŁADÓW SIECI HYDROGRAFICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Joanna Plit
WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE - ANTROPOGENICZNY ELEMENT KRAJOBRAZU

Miroslav Proskurnyak
LANDSCAPES OF THE SMOTRYCH VALLEY WITHIN THE HISTORICAL CENTER OF KAMIANEC PODILSKY

Patrycja Przewoźnik
ZMIANY UKŁADU I ZNACZENIA SIECI WODNEJ W CHORZOWIE W XIX I XX WIEKU

Maria Z. Pulinowa
PRZEMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO BIELSKA-BIAŁEJ

Bogdan Ridusz, Wolodymyr Zachariew
SPELEISTIC INVESTIGATIONS IN THE MICROREGION OF SOKILEC VILLAGE (KHMEL'NYTSKA OBLAST, UKRAINE)

Mariusz Rzętała
ROLA ZBIORNIK A KOZŁOWA GÓRA W KRAJOBRAZIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI DOLINY BRYNICY

Grzegorz Tarka
ANTROPOGENICZNE ZALEWISKA JAKO SZCZEGÓLNY PRZYKŁAD KRAJOBRAZU AKWATYCZNEGO TERENÓW OSIADAŃ POGÓRNICZYCH W SOSNOWCU-KAZIMIERZU GÓRNICZYM

Jan Maciej Waga
„ŁĘŻCZOK"- KILKUSETLETNI PRZYKŁAD FUNKCJONOWANIA IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU

Jan Maciej Waga
PARK PRZYPAŁACOWY W RUDACH - NADRZECZNE DZIEDZICTWO KSIĄŻĄT RACIBORSKICH

STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Beata J. Gawryszewska
WODA W OGRODZIE PRZYDOMOWYM - SFERA UTYLITARNA I ZNACZENIA KULTUROWE NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI FLOWFORMS JOHNA A. WILKESA

Marek Kosmala
„OGRODY DESZCZOWE" CZYLI OGRODY RETENCJONUJĄCE WODY OPADOWE - MODA CZY KONIECZNOŚĆ

Alina Pancewicz
ROLA RZEK W ROZWOJU PRZESTRZENNYM HISTORYCZNYCH MIAST NAD RZECZNYCH

Marek Piwowarski, Monika Harmas, Izabela Dymitryszyn
ŚWIDER BIS 2002 - KONCEPCJA REKREACJI W OPARCIU O WALORY PRZYRODNICZE I KULTUROWE DOLINY WISŁY DLA AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Krystyna Pawłowska
SKUTKI KRAJOBRAZOWE PODWYŻSZENIA WAŁÓW WISŁY W KRAKOWIE STUDIUM - PROJEKT - REALIZACJA

Anna Różańska
PRZEKSZTAŁCENI A UKŁADU WODNEGO PARKU WILANOWSKIEGO W WARSZAWIE

Janusz Skalski
WARSZAWSKI KANAŁ WYSTAWOWY W ZURBANIZOWANYM KRAJOBRAZIE DOLINY WISŁY

Agata Zachariasz
WODA JAKO ELEMENT KOMPOZYCJI PARKÓW PUBLICZNYCH

STUDIA JĘZYKOWE, FILOZOFICZNE, ETNOLOGICZNE, ARTYSTYCZNE

Barbara Falińska
WODA W ŹRÓDŁACH JĘZYKOZNAWCZYCH

Jacek Łapiński
WODA - PARADYGMAT CYWILIZACJI, KULTURY I KRAJOBRAZU

Anna Drożdż, Zbigniew Caputa
STUDNIE W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM POLSKI NA PODSTAWIE POLSKIEGO ATLASU ETNOGRAFICZNEGO

Anna Grabińska-Szczęśniak
UŻYTKOWANIE I SYMBOLIKA WODY NA POGRANICZU ŁEMKOWSKO-BOJKOWSKIM W LATACH 30-TYCH XX WIEKU

Zygmunt Kłodnicki
PRZYRODNICZE I KULTUROWE UWARUNKOWANIA TRADYCYJNEGO RYBOŁÓWSTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W POLSCE

Agnieszka Pieńczak-Lebeda
SYMBOLICZNO-MAGICZNE ZNACZENIE WODY W TRADYCYJNEJ KULTURZE WSI POLSKIEJ

Sylwia Żwak
WODA JAKO CZĘŚĆ ORBIS EXTERIOR W POLSKIEJ KULTURZE TRADYCYJNEJ

Jeremi T. Królikowski
ARTYSTYCZNE FORMY ZAPISU OBRAZU WODY W PRZESTRZENI
Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60