PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO NR 25


KRAJOBRAZ A PRZESTRZEŃ. ASPEKTY PRAKTYCZNE I STUDIA PRZYPADKÓW


Słowo wstępne

CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE I PRZESTRZENI – AKTYWNOŚĆ, PERCEPCJA, TOŻSAMOŚĆ

Agnieszka Jaszczak, Jörg Denekas
ZNACZENIE CECH KRAJOBRAZU W KREOWANIU PRZESTRZENI KULTUROWEJ W UKŁADACH REGIONALNYCH

Krzysztof Badora
BADANIE SPOŁECZNEJ PERCEPCJI KRAJOBRAZU JAKO PODSTAWA OCENY PREDYSPOZYCJI PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ DO LOKALIZACJI FARM WIATROWYCH

Zygmunt Gajowniczek
CHARAKTERYSTYCZNE KRAJOBRAZY KULTUROWE „MAŁYCH OJCZYZN” W ŚWIADOMOŚCI ICH MIESZKAŃCÓW. HISTORIA ZAPISANA W KRAJOBRAZIE

Anna Żemła-Siesicka
ANALIZA PRZESTRZENNA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ BESKIDU ŚLĄSKIEGO

Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec
WARTOŚCI PRZYRODNICZE PARKÓW HISTORYCZNYCH LUBLINA NA TLE STRUKTURY EKOLOGICZNEJ MIASTA

Mariusz Antolak, Iwona Połucha, Agnieszka Jaszczak, Emilia Marks
PLANTACJE DRZEW I KRZEWÓW SZYBKO ROSNĄCYCH W KRAJOBRAZIE POLSKI

Michał Sobala
KRAJOBRAZY PASTERSKIE W POLSCE I EUROPIE – WYBRANE TYPY, PRZYKŁADY I FORMY ICH OCHRONY

Jadwiga Gorajska
FORMY AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA WPŁYWAJACE NA STAN LASÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OTULINY W UJĘCIU HISTORYCZNYM

MIASTO W KRAJOBRAZIE I PRZESTRZENI

Grzegorz Jankowski
KRAJOBRAZ KULTUROWY MIEJSKIEJ PRZESTRZENI NADRZECZNEJ.WYBRANE PRZYKŁADY

Katarzyna Pukowiec, Wojciech Kurda
ZAGROŻENIA WYBRANYCH OBIEKTÓW PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ A STAN WIEDZY O REGIONIE NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW WODZISŁAWSKIEGO I LUBLINIECKIEGO

Dominika Dymek, Leszek Bednorz
PUSZCZYKOWO – MIASTO-OGRÓD CZY PODMIEJSKIE LETNISKO?

Iwona Połucha, Agnieszka Kotowska
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF URBAN SPACE – THE CASE OF THE TOWN OF MALBORK

Sławomir Pytel
OSIEDLA MIESZKANIOWE DLA SENIORÓW W PRZESTRZENI MIASTCopyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60