PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO NR 29


FENOMEN MIEJSCA - W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI KRAJOBRAZU


Słowo wstępne

Dariusz Brykała, Zbigniew Podgórski, Łukasz Sarnowski, Piotr Lamparski, Jarosław Kordowski
WYKORZYSTANIE ENERGII WIATRU I WODY W OKRESIE OSTATNICH 200 LAT NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Anna Bucała
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NA PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZÓW GÓRSKICH W GORCACH

Grzegorz Bosy
ATLAS KRIEGES-CARTE VON SCHLESIEN CHRISTIANA FRIEDRICHA VON WREDE JAKO ŹRÓDŁO DO REKONSTRUKCJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA W POŁOWIE XVIII W.

Krzysztof Kołodziejczyk
ZMIANY NAZW DRÓG I ŚCIEŻEK NA ZIEMI KŁODZKIEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ JAKO PRZYKŁAD DEHUMANIZACJI KRAJOBRAZU

Małgorzata Brzezińska-Klusek, Jacek Drachal, Anna Mirończuk
MAPA NAZW ZABYTKOWYCH JAKO FORMA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. PRZYKŁAD POJEZIERZA WAŁECKIEGO

Katarzyna Kasprowska-Nowak
REKONSTRUKCJA KRAJOBRAZU DOLINY WODĄCEJ W STRASZEJ EPOCE KAMIENIA (WYŻYNA KRAKOWSKO-WIELUŃSKA)

Michał Jakiel, Anita Bernatek-Jakiel
POSTRZEGANIE WYBRANYCH TYPÓW KRAJOBRAZU PRZEZ RÓŻNE GRUPY KULTUROWE NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW KRAKOWA I STAMBUŁU

Agnieszka Jaszczak, Mariusz Antolak
TOŻSAMOŚĆ KRAJOBRAZU A PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA

Hanna Doroz-Tomasik
OD TRADYCJI DO WESTERNIZACJI – SPOSÓB NA BUDOWANIE WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW? STUDIUM PRZYPADKU OCHAB WIELKICH

Dominika Dymek
FENOMEN "SZTUCZNIE" UŻYTKOWANYCH DZIAŁEK JAKO KONSEKWENCJA WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 11 LIPCA 2012 R.

Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60