DOLINY RZECZNE. PRZYRODA-KRAJOBRAZ-CZŁOWIEK


Geografia i ekologia krajobrazu dolin rzecznych

Andrejczuk Wiaczesław
KRAJOBRAZY DOLIN RZECZNYCH

Plit Joanna
EWOLUCJA KRAJOBRAZÓW KULTUROWYC H DOLIN RZECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH

Blelecka Elżbieta, Szrnańda Jacek, Luc Małgorzata
PRÓBA OCENY ZRÓŻNICOWANIA POKRYCIA TERENU W OPARCIU O KOMPLEKSOWĄ ANALIZĘ WIELOWSKAŹNIKOWĄ - DOLINY WISŁY I ODRY, STUDIUM PRZYPADKU

Dłużewski Maciej, Wierzbicki Grzegorz
DOMINUJĄCE CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WSPÓŁCZESNY ROZWÓJ KORYT POTOKÓW W KARPATACHWSCHODNICH

Kozieł Marcin
ANALIZA STRUKTURY KRAJOBRAZU DOLINY W IEPRZA W NADWIEPRZAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM METODAMI GIS

Łajczak Adam
KRAJOBRAZY DOLIN WYŻYNY TYBETAŃSKIEJ

Osadczuk Krystyna, Osadczuk Andrzej
PRZEOBRAżENIA KRAJOBRAZUOBSZARU UJŚCIOWEGO ODRY NA TLE PALEOGEOGRAFICZNEGO ROZWOJU REGIONU

Warowna Justyna
GEOMORFOLOGICZNE IKRAJOBRAZOW E SKUTKI ZMIANY REŻIMU HYDROLOGICZNEGO WISŁY W PRZEŁOM IE ŚRODKOWOPOLSKIM


Geoekologia dolin rzecznych

Gamrat Renata, Pieńkowski Paweł
OCENA ROŚLINNOŚCIFRAGMENTU DOLINY WARTY JAKO POTENCJALNEJ BAZY POKARMOWEJ PSZCZÓŁ

Kałamucka Wioletta
DOLINY RZECZNE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA TLE SYSTEMU OBSZARÓW CHRONIONYCH

Lelek Krzysztof
ROŚLINNOŚĆ JAKO CZYNNIK WIETRZENIA SKAŁ GIPSOWYCH W DOLINIE NIDY

Leśniewska Dagmara, Szczypek Marta, Szczypek Sergiusz
KRAJOBRAZ DOLINY PILICY W SULEJOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Sołtys-Lelek Anna, Barabasz-Krasny Beata
WPŁYW ZABIEGÓW OCHRONY CZYNNEJ MURAW KSEROTERMICZNYCH NA WALORY KRAJOBRAZOWE DOLINY PRĄDNIKA (OJCOWSKI PARK NARODOWY)

Więcław Helena, Pieńkowski Paweł
INWAZJE GATUNKÓW OBCYCH JAKO ELEMENT ZAGROŻE NIA MAŁYCH DOLIN RZECZNYCH


Badania paleogeograficzne i archeologiczne w dolinach rzecznych

Abramowicz Dominik, Śnieszko Zbigniew
DOLINY A OSADNICTWO PRADZIEJOWE. BADANIA W DOLINACH KŁODNICY I CZARNEJ PRZEMSZY

Banaśkiewicz-Cabaj Krystyna, Cabaj Wacław
FORMY POGRZEBANE W DNACH DOLIN - NA PRZYKŁADZIE DOLINY PILICY W NIECCE NIDZIAŃSKIEJ

Baran-Zgłobicka Bogusława, Zgłobicki Wojciech
EWOLUCJA KRAJOBRAZU MAŁYCH DOLIN RZECZNYCH NA OBSZARACH LESSOWYCH (NA PRZYKŁADZIE DOLINY BYSTREJ, WYŻYNA LUBELSKA)

Boguckyj Andrij, Dmytruk Roman, Łanczont Maria, Madeyska Teresa, Jacysyn Andrij
PALEOGEOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁCZESNYCH KRAJOBRAZÓW W DOLINIE ŚRODKOWEGO DNIESTRU

Cedro Bernard
KSZTAŁTOWANIE SIĘ KRAJOBRAZU DOLINNEGO W OBSZARZE MŁODOGLACJALNYM NA PRZYKŁADZIE DOLINY REGI W OKOLICY ŁOBZA

Duda Tomasz, Borówka Ryszard
ZMIANY W KRAJOBRAZIE DOLINY DOLNEJ ODRY NA TLE ROZWOJU PALEOGEOGRAFICZNEGO REGIONU

Fajer Maria
ZMIANY KRAJOBRAZU DOLINY LISWARTY W OSTATNIM TYSIĄCLECIU UWARUNKOWANE GOSPODARCZĄ DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA

Kittel Piotr, Skowron Justyn
OSADNICTWO PRADZIEJOWE IWCZESNOHISTORYCZNE W KRAJOBRAZIE DOLINY RAWKI W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Kobojek Elżbieta
ŚREDNIOWIECZNE GRODZISKA NA TLE ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO DOLINY RAWKI


Architektura krajobrazu i zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych

Angiel Joanna
POSTRZEGANIE RZEKI WISŁY JAKO WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ IKULTUROWEJ W ASPEKCIE EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ

Bernat Sebastian
REWITALIZACJA DOLIN RZECZNYCH W MIASTACH

Bierezowicz Izabela, Hołub Beata
ASPEKTY GEOMORFOLOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU SIĘ IFUNKCJONOWANIU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DOLINY BUGU W OKOLICACH DROHICZYNA

Bohm Aleksander
SYSTEM PARKÓW RZECZNYCH W KRAKOWIE

Duda-Seifert Magdalena
SACRUM W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ŚREDNIOWIECZNEGO WROCŁAWIA NA TLE SIECI HYDROGRAFICZNEJ IUKSZTAŁTOWANIA DOLINY ODRY

Fagiewicz Katarzyna, Ławniczak Radzym, Poniży Lidia
ZNACZENIE OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU IRESTYTUCJI KORYTARZY EKOLOGICZNYCH O ZNACZENIU REGIONALNYM (NA PRZYKŁADZIE FRAGMENTU DOLINY RZEKI KANI)

Kijowski Andrzej, Rączkowski Włodzimierz
PRZEKSZTAŁCENIA SIECI OSADNICZEJ DOLIN RZECZNYCH W WIELKOPOLSCE I ICH ROLA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Pawłowska Krystyna
ZAGOSPODAROWANI E DOLIN RZECZNYCH JAKO TEMAT PRAC PROJEKTOWYCH KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


Antropopresja w dolinach rzecznych

Czaja Stanisław
WPŁYW ZABUDOWY HYDROTECHNICZNEJ ORAZ EKSPLOATACJISUROWCÓW BUDOWLANYCH NA KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU DOLINY GÓRNEJ ODRY OD POŁOWY XVIII WIEKU

Jankowski Andrzej, Molenda Tadeusz, Matusiak Robert
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ NA KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH DOLIN RZECZNYCH NA PRZYKŁADZIE KOCHŁÓWKI-POTOKU BIELSZOWICKIEGO

Kociuba Waldemar
ZMIANY KRAJOBRAZÓW DOLIN RZECZNYCH W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEJ ANTROPOPRESJI NA PRZYKŁADZIE ROZTOCZAŃSKIEJ DOLINY WIEPRZA

Markuszewska Iwona
WPŁYW EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO NA ZMIANY KRAJOBRAZU DOLINY WARTY W OKOLICACH POZNANIA

Myga-Piątek Urszula
WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA DOLIN ALZACKICH NA PRZEMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Rzętala Mariusz
ROLA ANTROPOGENICZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH W KSZTAŁTOWANIU RAJOBRAZU DOLIN RZECZNYCH NA PRZYKŁADZIE REGIONU GÓRNOŚLĄSKIEGO, POŁUDNIOWA POLSKA

Sroczyński Wiesław, Pietrzyk-Sokulska Elżbieta, Syposz-Łuczak Barbara
KRAJOBRAZ PRZYRODNICZY IKULTUROWY DOLINY WISŁOKI W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEJ SIĘ ANTROPOPRESJI (BESKID NISKI, POŁUDNIOWO-WSCHODNIA POLSKA)


Turystyka i krajobraz dolin rzecznych

Czakański Jarosław
EKOLOGICZNE I KULTUROWE ASPEKTY KRAJOBRAZU DOLINY GANGESU

Kałuski Stefan
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA RZEK GRANICZNYCH A KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIĘZI REGIONALNYCH

Plit Florian
KORYTARZE KRAJOBRAZÓW TURYSTYCZNYCH W DOLINACH RZECZNYCH

Soczówka Andrzej
KOLEJ W DOLINACH RZECZNYCH POLSKICH KARPAT

Tkocz Maria
ROZWÓJ ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO W DOLINIE GÓRNEJ SOŁY

Michał Kupiec
WODA W NOWOŻYTNYCH ZAŁOŻENIACH FORTYFIKACYJNYCH DAWNEJ PROWINCJI POMORSKIEJ IPOMORZA SZWEDZKIEGO
Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60