Zasady działalności Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG


 1. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest powołana przez Zarząd Główny PTG dla realizacji statutowych celów Towarzystwa.
 2. Komisja pełni rolę ogólnopolskiego forum wymiany wyników badań, poglądów, opinii i wniosków, dotyczących kształtowania krajobrazu kulturowego w ujęciu regionalnym i kompleksowym.
 3. Zadaniem Komisji jest:
  - inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie   krajobrazu kulturowego;
  - systematyczne organizowanie tematycznych konferencji naukowych poświęconych   problemom kształtowania i ochrony krajobrazów kulturowych;
  - wzajemna inspiracja i wymiana w zakresie terminologii, metod i kierunków badań; - oddziaływanie opiniotwórcze, edukacyjne, lobbistyczne, promocyjne      
    i upowszechniające.
 4. Dla realizacji powyższych zadań Komisja będzie wydawać cykliczną, recenzowaną publikację naukową.
 5. Członkami Komisji Krajobrazu Kulturowego mogą osoby z różnych dziedzin nauki, które mają w swym polu zainteresowań krajobraz kulturowy i którzy zgłoszą akces do pracy w Komisji, wyrażając to poprzez wypisanie stosownej deklaracji.
 6. Zadaniem członków Komisji jest respektowanie przepisów zapisanych w Statucie Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 7. Pracami Komisji kieruje Prezydium wybierane w drodze głosowania na okres 3 lat.
 8. Prezydium Komisji składa się 6 osób. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter Komisji mogą to być osoby reprezentujące różne dyscypliny naukowe, w przewadze członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 9. Funkcja Przewodniczącego i Sekretarza powierzana jest w drodze wyborów bezpośrednich przez zgromadzonych członków Komisji, na zebraniu, które osiągnęło quorum go głosowania.
 10. Siedziba Komisji znajduje się w gmachu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
 11. Posiedzenia Komisji odbywają się raz na pół roku (marzec i wrzesień).
 12. Praca członka Komisji ustaje w wyniku odejścia na własną prośbę lub w przypadku nieusprawiedliwionej absencji na trzech kolejnych posiedzeniach.


Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego